Myšlenka projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ vzešla z mnohaletých zkušeností lektorů a metodiků jazykové školy Channel Crossings, kteří se soustavně věnují výuce dětí i dospělých a pořádání metodických seminářů pro učitele nejrůznějších typů škol.

CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění jazykové výuky na druhém stupni základních škol a motivovat děti k aktivnímu užívání anglického jazyka a rozvoji jejich komunikativní kompetence prostřednictvím netradičních výukových metod a moderních technologií. Cíle to nejsou malé, ale věříme, že společně se nám podaří žákům ukázat, že angličtina nemusí být vždycky nuda.

KLÍČOVÉ AKTIVITY
V průběhu tří let budeme společně s učiteli zavádět do hodin angličtiny netradiční výukové metody a zároveň budeme také sledovat pokrok žáků prostřednictvím pravidelného testování. Hlavní aktivity projektu jsou uvedeny v následujícím přehledu:
 

Tvorba výukových materiálů pro žáky

Pro koho?
Žáci 2. stupně ZŠ. V tomto roce vyvíjíme materiály pro žáky 6. a 7. tříd.

Kdy?
Průběžně

Co?
Pro žáky vytváříme čtyři inovativní výukové materiály jako motivační doplněk jazykové výuky. Důraz je kladem na aktivní zapojení žáků, rozvoj jejich tvořivosti, týmové spolupráce a zdokonalování komunikativní kompetence v anglickém jazyce.

NázevObsah
1. Rozbalte to na sítiInternet jako užitečný rádce, pomocník a inspirace pro výuku angličtiny
2. Dáme řeč? Rozvoj komunikace, spolupráce a partnerství žáků s rodilými vrstevníky
3. Nehraj to na mě! Prvky dramatizace ve výuce angličtiny
4. Kdo si hraje, nezlobí. Aktivizační metody pro rozvoj samostatné a tvůrčí činnosti žáků

Tvorba metodických příruček pro učitele

Pro koho?
Učitelé angličtiny na 2. stupni ZŠ

Kdy?
Průběžně

Co?
Pro jednotlivé tematické výukové materiály budou mít učitelé k dispozici metodickou příručku, která jim zprostředkuje užitečná doporučení a další inspiraci, jak žákovské výukové materiály co nejefektivněji využívat ve výuce.

Tematické metodické semináře

Pro koho?
Učitelé angličtiny na 2. stupni ZŠ

Kdy?
Leden 2011, září 2011, duben 2012, leden 2013

Co?
Před samotným začátkem využívání nových výukových materiálů v hodinách angličtiny připravíme pro učitele vždy tematický metodický seminář, na kterém se účastníci podrobněji seznámí s jednotlivými materiály a způsobem jejich začlenění do výuky. Během praktického workshopu si sami vyzkoušejí, jak lze pracovat s různými jazykovými aktivitami. Každý seminář zopakujeme vždy nejméně třikrát, abychom poskytli učitelům dostatečný prostor diskusi a individuální konzultaci.

Vývoj online testovací platformy, měření pokroku žáků a tvorba srovnávacích analýz

Pro koho?
Žáci 2. stupně ZŠ

Kdy?
Testování bude probíhat v období: leden - únor 2011, červen - červenec 2011, únor - březen 2012, listopad - prosinec 2012, květen - červen 2013

Co?
Za účelem zjištění vstupní jazykové úrovně žáků a systematického sledování jejich jazykového pokroku budeme v průběhu projektu provádět online jazykové testování. Mluvený a volný písemný projev pak ohodnotíme na vybraném vzorku žáků. Online testování se zúčastní nejen žáci, kteří budou pracovat s novými výukovými materiály, ale také jejich vrstevníci, kteří budou pokračovat v běžné výuce v paralelních třídách. Dosažený pokrok budeme tedy vyhodnocovat jak s ohledem na zařazování nových postupů ve výuce, tak ve srovnání s vrstevníky, kteří pokračují v běžné výuce. Na základě získaných výsledků zpracujeme průběžné srovnávací analýzy pokroku, které budou sloužit učitelům jako zpětná vazba a žákům jako další motivace pro zdokonalování jejich znalosti anglického jazyka.

Pilotní využívání učebních materiálů ve výuce

Pro koho?
Učitelé angličtiny na 2. stupni ZŠ

Kdy?
Jednotlivé učební materiály budou učitelé a žáci využívat postupně v těchto obdobích: únor - červen 2011, říjen 2011 - únor 2012, květen - listopad 2012, únor - červen 2013

Co?
Všichni zapojení učitelé a žáci budou mít k dispozici tištěné výukové materiály, se kterými budou pracovat nejen ve výuce. Jazykové aktivity jsou navrženy tak, aby žáky motivovaly učit se nejen v hodinách angličtiny, ale také „za školou“. Materiály budou sloužit jako doplněk výuky, inspirace pro nevšední a zajímavou výuku a zdroj nových nápadů. Zapojení učitelé, kteří budou využívat materiály ve výuce, získají také finanční podporu za poskytování zpětné vazby a cenných připomínek a komentářů, které budou zohledněny při další reedici výukových materiálů.